Základná legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny predpis. Zaoberá sa ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na kontrolu spracovania osobných údajov. Nariadenie bolo prijaté v apríli 2016 a účinnosť nadobudlo 25. mája 2018 vo všetkých štátoch Európskej únie.

Poučenie o právach resp. skutočnostiach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“ ) Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby na základe § 24 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ:      Zenith Invest, s.r.o.  (Penzión Zenit)

Hlavná 97, 080 01 Prešov

+421 915 144 411

info@penzionzenit.sk

 

 • zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje pre následné činnosti: – rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená ( spracovanie objednávky od klienta, keď klient kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom ) – poskytovanie ubytovacích služieb a administrácia s tým spojená ( zapísanie ubytovaných osôb do Knihy ubytovaných, vyplnenie tlačiva Hlásenie pobytu pre Cudzineckú políciu ) – vybavovanie sťažností a reklamácií – daňové a účtovné doklady ( vystavenie faktúry ).

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy,
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov,
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty,
 • účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie zmluvy,
 • účelom spracúvania osobných údajov je spätné kontaktovanie.

 

Nižšie uvedené zásady vytvárajú nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Európskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. V rámci všeobecnej ochrany osobných údajov predpisovej základne Slovenskej republiky sa bude Smernica uplatňovať:
1. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré podliehajú právu Európskej únie tak nariadenie, ako aj zákon, s výnimkou 1. časti až 3. časti zákona.
2. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré nepodliehajú právu Európskej únie zákon ako celok,
3. pre spracúvanie osobných údajov na účely plnenia trestného konania príslušným orgánom zákon, s výnimkou vybraných ustanovení 3. časti návrhu zákona

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

 1. Zásada zákonnosti §6– preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov:
 2. a) Evidencia ubytovaných hostí(§24, bod 1, zákon č. 253/1998 Z. z v znení neskorších predpisov) , t.j. Domová kniha, doba uchovania nie je určená
 • Meno
 • Priezvisko
 • Číslo občianskeho alebo pasu
 • Adresa trvalého pobytu
 • Doba ubytovania
 1. b) Hlásenie cudzineckej polícii(zákon č. 404/2011), dopĺňa domovú knihu, doba uchovania je päť rokov
 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo cestovného dokladu
 • Číslo víza
 • Začiatok a koniec pobytu
 1. c) Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, rieši vždy obec v rámci svojho VZN
  d) Zákon o DPHč. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 písmeno b, doba uchovania je do konca kalendárneho roka , v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú, uchovávajú sa údaje uvedené v zákone „meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“
 2. Zásada obmedzenia účelu §7– overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel( zbierať len dáta ktoré sú definované v zákonoch platných pre ubytovacie zariadenie).
 3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8– preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
  4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
  5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
  6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov.
  7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov  a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

 

NEWSLETTER

Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas spoločnosti PÉCHY CASTLE s.r.o.  IČO: 46 256 971 na dobu 3 roky na evidenciu mena , priezviska , adresy a e-mail. adresy a so zasielaním informácií za účelom priameho marketingu, informovaním o novinkách hotelovej cenovej politiky, spoločenských akciách a rôznych novinkách prevádzky hotela a reštaurácie.  /zasielaním newslettera/ a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je v súlade s podmienkami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. / GDPR /.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby povoľovali súbory"cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie, alebo ste klikli na tlačidlo "Súhlasím" nižšie, súhlasíte.

Zatvoriť